NORDVEST UK

10 year warranty

Produktgarantien omfatter

 • Isolerglassruter garanteres for dugg mellom glassene.
 • Beslagene garanteres for styrke.
 • Produktene garanteres for stabilitet og holdbarhet.

Forutsetninger

 • Eventuelle transportskader skal være varslet og utbedret.
 • Produktene skal være forskriftsmessig montert etter Nordvestvinduets anvisninger og Norsk Byggforskningsinstitutts byggdetaljblader.
 • Produktene skal være overflatebehandlet fra fabrikk, og dokumentert vedlikeholdt og smurt etter Nordvestvinduets vedlikeholdsinstruks.
 • Garantier gjelder ikke skader som oppstår pga uforsvarlig bruk.
 • Garantien gjelder kun for produkter produsert av Nordvestvinduet as, dvs. ikke handelsvarer. For handelsvarer gjelder garantier minimum etter kjøpsloven, eller underleverandørs utvidede garantier.

Garantien dekker

 • Utbedring av produktet eller levering av erstatningsprodukt når produktet ikke kan utbedres.
 • Direkte utskiftingskostnader inntil 5 år.
 • For glassfeil gjelder retningslinjer fra Isolerglassprodusentenes forening.
 • Se garantibestemmelser for isolerglassruter IPF.

Frister

 • For synlige feil og mangler ved levering gjelder varsel og frister i henhold til kjøpsloven (private) og NS 8409 (firmakjøp)

Garantien dekker ikke

 • Utskiftingskostnader direkte eller indirekte etter 5 år.
 • Utgifter til kraner/stillaser/lifter og lignende når erstatningsprodukt (hele eller deler) ikke kan bringes til utskiftingsstedet via normale adkomstveier.
 • Bygningsmessige arbeider eller demontering av tilstøtende bygningskomponenter.
 • Eventuelt tilstøtende etterarbeider av snekker, maler, puss eller dekorasjonsarbeider.

For silicon limt glass (for limte glasshjørner og eksponert spacer), glass i rullende materiell og spesielt utsatt virksomhet, gjelder spesielle avvikende garantiregler for glass – se garantibestemmelser for isolerglassruter fra Isolerglassprodusentenes forening.